Tuesday, August 23, 2016

Kitab Musasar Joyoboyo

Asmarandana :
 1. Kitab Musarar inganggit, Duk Sang Prabu Joyoboyo, Ing Kediri kedhatone, Ratu agagah prakosa, Tan ana kang malanga, Parang muka samya teluk, Pan sami ajrih sedaya,
 2. Milane sinungan sakti, Bathara Wisnu punika, Anitis ana ing kene, Ing Sang Prabu Jayabaya, Nalikane mangkana, Pan jumeneng Ratu Agung, Abala para Narendra,
 3. Wusnya mangkana winarni, Lami-lami apeputra, Jalu apekik putrane, Apanta sampun diwasa, Ingadekaken raja, Pagedongan tanahipun, Langkung arja kang nagara,
 4. Maksihe bapa anenggih, Langkung suka ingkang rama, Sang Prabu Jayabayane, Duk samana cinarita, Pan arsa katamiyan, Raja Pandita saking Rum, Nama Sultan Maolana,
 5. Ngali Samsujen kang nami, Sapraptane sinambrama, Kalawan pangabektine, Kalangkung sinuba suba, Rehning tamiyan raja, Lan seje jinis puniku, Wenang lamun ngurmatana.
 6. Wus lenggah atata sami, Nuli wau angandika, Jeng Sultan Ngali Samsujen, “Heh Sang Prabu Jayabaya, Tatkalane ta iya, Apitutur ing sireku, Kandhane Kitab Musarar.
 7. Prakara tingkahe nenggih, Kari ping telu lan para, Nuli cupet keprabone, Dene ta nuli sinelan, Liyane teka para,” Sang Prabu lajeng andeku, Wus wikan titah Bathara.
 8. Lajeng angguru sayekti, Sang-a Prabu Jayabaya, Mring Sang raja panditane, Rasane Kitab Musarar, Wus tunumplak sadaya, Lan enget wewangenipun, Yen kantun nitis ping tiga.
 9. Benjing pinernahken nenggih, Sang-a Prabu Jayabaya, Aneng sajroning tekene, Ing guru Sang-a Pandita, Tinilar aneng Kakbah, Imam Supingi kang nggadhuh, Kinarya nginggahken kutbah.
 10. Ecis wesi Udharati, Ing tembe ana Molana, Pan cucu Rasul jatine, Alunga mring Tanah Jawa, Nggawa ecis punika, Kinarya dhuwung puniku, Dadi pundhen bekel Jawa.
 11. Raja Pandita apamit, Musna saking palenggahan, Tan antara ing lamine, Pan wus jangkep ing sewulan, Kondure Sang Pandita, Kocapa wau Sang Prabu, Animbali ingkang putra.
 12. Tan adangu nulya prapti, Apan ta lajeng binekta, Mring kang rama ing lampahe, Minggah dhateng ardi Padhang, Kang putra lan keng rama, Sakpraptanira ing gunung, Minggah samdyaning arga.
 13. Wonten ta ajar satunggil, Anama Ajar Subrata, Pan arsa methuk lampahe, Mring Sang Prabu Jayabaya, Ratu kang namur lampah, Tur titis Bathara Wisnu, Njalma Prabu Jayabaya
 14. Dadya Sang Jayabaya ji, Waspada reh samar-samar, Kinawruhan sadurunge, Lakune jagad karana, Tindake raja-raja, Saturute laku putus, Kalawan gaib sasmita.
 15. Yen Islama kadi nabi, Ri Sang aji Jayabaya, Cangkrameng ardi wus suwe, Apanggih lawan ki Ajar, Ajar ing gunung Padhang, Awindon tapane guntur, Dadi barang kang cinipta.
 16. Gupuh methuk ngacarahi, Wus tata dennya alenggah, Ajar angundang endhange, Siji nyunggi kang rampadan, Isine warna-warna, Sapta wara kang sesuguh, Kawolu lawan ni endang.
 17. Juwadah kehe satakir, Lan bawang putih satalam, Kembang melathi saconthong, Kalawan getih sapitrah, Lawan kunir sarimpang, Lawan kajar sawit iku, Kang saconthong kembang mojar.
 18. Kawolu endang sawiji, Ki Ajar pan atur sembah, “Punika sugataningong, Katura dhateng paduka,” Sang Prabu Jayabaya, Awas denira andulu, Sedhet anarik curiga.
 19. Ginoco ki Ajar mati, Endhange tinuweg pejah, Dhuwung sinarungken age, Cantrike sami lumajar, Ajrih dateng sang nata, Sang Rajaputra gegetun, Mulat solahe kang rama.
 20. Arsa matur putra ajrih, Lajeng kondur sekaliyan, Sapraptanira kedhaton, Pinarak lan ingkang putra, Sumiwi muriggweng ngarsa, Angandika Sang-a Prabu, Jayabaya mring kang putra.
 21. Heh putraningsun ta kaki, Sira wruh solahing Ayea, lya kang mati dening ngong, Adosa mring guruningwang, Jeng Sultan Maolana, Ngali Samsujen ta iku, Duk maksih sami nom-noman.
Sinom :
 1. Pan iku uwis winejang, Mring guru Pandita Ngali, Rasane kitab Musarar, lya padha lawan mami, Nanging anggelak janji, Cupet lelakoning ratu, lya ing tanah Jawa, Ingsun pan wus den wangeni, Kari loro kaping telune ta ingwang.
 2. Yen wis anitis ping tiga, Nuli ana jaman maning, Liyane panggaweningwang, Apan uwus den wangeni, Mring pandita ing nguni, Tan kena gingsir ing besuk, Apan talinambangan, Dene Maolana Ngali, Jaman catur semune segara asat.
 3. Mapan iku ing Jenggala, Lawan iya ing Kediri, Ing Singasari Ngurawan, Patang ratu iku maksih, Bubuhan ingsun kaki, Mapan ta durung kaliru, Negarane raharja, Rahayu kang bumi-bumi, Pan wus wenang anggempur kang dora cara.
 4. Ing nalika satus warsa, Rusake negara kaki, Kang ratu patang negara, Nuli salin alam malih, Ingsun nora nduweni, Nora kena milu-milu, Pan ingsun wus pinisah, Lan sedulur bapa kaki, Wus ginaib prenahe panggonan ingwang.
 5. Ana sajroning kekarah, Ing tekene guru mami, Kang naina raja Pandita, Sultan Maolana Ngali, Samsujen iku kaki, Kawruhana ta ing mbesuk, Saturun turunira, Nuli ana jaman maning, Anderpati arane Kalawisesa.
 6. Apan sita linambangan, Sumilir kang naga kentir, Semune liman pepeka, Pejajaran kang negari, Hang tingkahing becik, Nagara kramane suwung, Miwah yudanegara, Nora ana anglabeti, Tanpa adil satus taun nuli sirna.
 7. Awit perang padha kadang, Dene pametune bumi, Wong cilik pajeke emas, Sawab ingsun den suguhi, Marang si Ajar dhingin, Kunir sarimpang ta ingsun, Nuli asalin jaman, Majapahit kang nagari, lya iku Sang-a Prabu Brawijaya.
 8. Jejuluke Sri Narendra, Peparab Sang Rajapati, Dewanata alam ira, Ingaranan Anderpati, Samana apan nenggih, Lamine sedasa windu, Pametuning nagara, Wedale arupa picis, Sawab ingsun den suguhi mring si Ajar.
 9. Juwadah satakir iya, Sima galak semu nenggih, Curiga kethul kang lambang, Sirna salin jaman maning, Tanah Gelagahwangi, Pan ing Demak kithanipun, Kono ana agama, Tetep ingkang amurwani, Ajejuluk Diyati Kalawisaya.
 10. Swidak gangsal taun sirna, Pan jumeneng Ratu adil, Para wali lan pandhita, Sadaya pan samya asih, Pametune wong cilik, Ingkang katur marang Ratu, Rupa picis lan uwang, Sawab ingsun den suguhi, Kembang mlathi mring ki Ajar gunung Padang.
 11. Kaselak kampuhe bedhah, Kekesahan durung kongsi, Iku lambange dyan sirna, Nuli ana jaman maning, Kalajangga kang nami, Tanah Pajang kuthanipun, Kukume telad Demak, Tan tumurun marang siwi, Tigangdasa enem taun nuli sirna.
 12. Semune lambang Cangkrama, Putung ingkang watang nenggih, Wong ndesa pajege sandhang, Picis ingsun den suguhi, lya kajar sauwit, Marang si Ajar karuhun, Nuli asalin jaman, Ing Mataram kang nagari, Kalasakti Prabu Anyakrakusumo.
 13. Kinalulutan ing bala, Kuwat prang ratune sugih, Keringan ing nungsa Jawa, Tur iku dadi gegenti, Ajar lan para wali, Ngulama lan para nujum, Miwah para pandhita, Kagelung dadi sawiji, Ratu dibya ambeg adil paramarta.
 14. Sudibya apari krama, Alus sabaranging budi, Wong cilik wadale reyal, Sawab ingsun den suguhi, Arupa bawang putih, Mring ki Ajar iku mau, Jejuluke negara, Ratune ingkang miwiti, Surakalpa semune lintang sinipat.
 15. Nuli kembang sempol tanpa, Modin sreban lambang nenggih, Panjenengan kaping papat, Ratune ingkang mekasi, Apan dipun lambangi, Kalpa sru kanaka putung, Satus taun pan sirna, Wit mungsuh sekuthu sami, Nuti ana nakoda dhateng merdagang.
 16. Iya aneng tanah Jawa, Angempek tanah sethithik, Lawas-lawas tumut aprang, Unggul sasolahe nenggih, Kedhep neng tanah Jawi, Wus ngalih jamanireku, Maksih turun Mataram, Jejuluke kang negari, Nyakrawati kadhatone tanah Pajang.
 17. Ratu abala bacingah, Keringan ing nuswa Jawi, Kang miwiti dadi raja, Jejuluke Layon Keli, Semu satriya brangti, Iya nuli salin ratu, Jejuluke sang nata, Semune kenya musoni, Nora lawas nuli salin panjenengan.
 18. Dene jejuluke nata, Lung gadung rara nglingkasi, Nuli salin gajah meta, Semune tengu lelaki, Sewidak warsa nuli, Ana dhawuhing bebendu, Kelem negaranira, Kuwur tataning negari, Duk semana pametune wong ing ndesa.
 19. Dhuwit anggris lawan uwang, Sawab ingsun den suguhi, Rupa getih mung sapitrah, Nuli retu kang nagari, Ilang barkating bumi, Tatane Parentah rusuh, Wong cilik kesrakatan, Tumpa-tumpa kang bilahi, Wus pinesthi nagri tan kena tinambak.
 20. Bojode ingkang negara, Narendra pisah lan abdi, Prabupati sowang-sowang, Samana ngalih nagari, Jaman Kutila genti, Kara murka ratunipun, Semana linambangan, Dene Maolana Ngali, Panji loro semune Pajang Mataram.
 21. Nakoda melu wasesa, Kaduk bandha sugih wani, Sarjana sirep sadaya, Wong cilik kawelas asih, Mah omah bosah-basih, Katarajang marga agung, Panji loro dyan sirna, Nuli Rara ngangsu sami, Randha loro nututi pijer tetukar.
 22. Tan kober paes sarira, Sinjang kemben tan tinolih, Lajengipun sinung lambang, Dene Maolana Ngali, Samsujen Sang-a Yogi, Tekane Sang Kala Bendu, Ing Semarang Tembayat, Poma den samya ngawruhi, Sasmitane lambang kang kocap punika.
 23. Dene pajege wong ndesa, Akeh warninira sami, Lawan pajeg mundak-mundak, Yen panen datan maregi, Wuwuh suda ing bumi, Wong dursila saya ndarung, Akeh dadi durjana, Wong gedhe atine jail, Mundhak tahun mundhak bilaining praja.
 24. Kukum lan yuda nagara, Pan nora na kang nglabeti, Salin-salin kang parentah, Aretu patraping adil, Kang bener-bener kontit, Kang bandhol-bandhol pan tulus, Kang lurus-lurus rampas, Setan mindha wahyu sami, Akeh lali mring Gusti miwah wong tuwa.
 25. Ilang kawiranganingdyah, Sawab ingsun den suguhi, Mring ki Ajar Gunung Padang, Arupa endang sawiji, Samana den etangi, Jaman sewu pitung atus, Pitung puluh pan iya, Wiwit prang tan na ngaberi, Nuli ana lamate negara rengka.
 26. Akeh ingkang gara-gara, Udan salah mangsa prapti, Akeh lindhu lan grahana, Dalajate salin-salirt, Pepati tanpa aji, Anutug ing jaman sewu, Wolung atus ta iya, Tanah Jawa pothar pathir, Ratu Kara Murka Kuthila pan sirna.
 27. Dene besuk nuli ana, Tekane kang Tunjung putih, Semune Pudhak kasungsang, Bumi Mekah dennya lair, Iku kang angratoni, Jagad kabeh ingkang mengku, Juluk Ratu Amisan, Sirep musibating bumi, Wong nakoda milu manjing ing samuwan,
 28. Prabu tusing waliyulah, Kadhatone pan kekalih, Ing Mekah ingkang satunggal, Tanah Jawi kang sawiji, Prenahe iku kaki, Perak lan gunung Perahu, Sakulone tempuran, Balane samya jrih asih, Iya iku ratu rinenggeng sajagad.
 29. Kono ana pangapura, Ajeg kukum lawan adil, Wong jilik pajege dinar, Sawab ingsun den suguhi, Iya kembang saruni, Mring ki Ajar iku mau, Ing nalika semana, Mulya jenenging narpati, Tur abagus eseme lir madu puspa.
Dandanggula :
 1. Langkung arja jamane narpati, Nora nana pan ingkang nanggulang, Wong desa iku wadale, Kang duwe pajeg sewu, Pan sinuda dening Narpati, Mung metu satus dinar, Mangkana winuwus, Jamanira pan pinetang, Apan sewu wolungatus anenggih, Ratune nuli sirna.
 2. Ilang tekan kadhatone sami, Nuli rusak iya nungsa Jawa, Nora karuwan tatane, Pra nayaka sadarum, Miwah manca negara sami, Pada sowang-sowangan, Mangkana winuwus, Mangka Allahu Tangala, Anjenengken Sang Ratu Asmarakingkin, Bagus maksih taruna.
 3. Iku mulih jenenge Narpati, Wadya punggawa sujud sadaya, Tur padha rena prentahe, Kadhatone winuwus, Ing Kediri ingkang satunggil, Kang siji tanah Ngarab, Karta jamanipun, Duk semana pan pinetang, Apan sewu lwih sangang atus anenggih, Negaranira rengka.
 4. Wus ndilalah kersaning Hyang Widhi, Ratu Peranggi anulya prapta, Wadya tambuh wilangane, Prawirane kalangkung, Para ratu kalah ngajurit, Tan ana kang nanggulang, Tanah Jawa gempur, Wus jumeneng tanah Jawa, Ratu Prenggi ber budi kras anglangkungi, Tetep neng tanah Jawa.
 5. Enengena Sang Nateng Parenggi, Prabu ing Rum ingkang ginupita, Lagya siniwi wadyane, Kya patih munggweng ngayun, Angandika Sri Narapati, “Heh patih ingsun myarsa, Tanah Jawa iku, Ing mangke ratune sirna, lya perang klawan Ratu Parenggi, Tan ana kang nanggulang.
 6. Iku patih mengkata tumuli, Anggawaa ta sabalanira, Poma tundungen den age, Yen nora lunga iku, Nora ingsun lilani mulih”, Ki Patih sigra budal, Saha balanipun, Ya ta prapta Tanah Jawa, Raja Prenggi tinundhung dening ki Patih, Sirna sabalanira.
 7. Nuli rena manahe wong cilik, Nora ana kang budi sangsaya, Sarwa murah tetukone, Tulus ingkang tinandur, Jamanira den jujuluki, Gandrung-gandrung neng marga, Andulu wong gelung, Kekendon lukar kawratan, Keris parung dolen tukokena nuli, Campur bawur mring pasar.
 8. Sampun tutug kalih ewu warsi, Sunya ngegana tanpa tumingal, Ya meh tekan dalajate, Yen Kiamat puniku, Ja majuja tabatulihi, Anuli larang udan, Angin topan rawuh, Tumangkeb sabumi alam, Saking kidul wetan ingkang andatengi, Ambedol ponang arga.

Thursday, May 5, 2016

8 Easy Strategies to Build Muscles for Skinny Individuals!

Your genetics dictate not only your facial features, but also your physique. If your parents are skinny, there is also a chance that you turn out becoming skinny. Your body’s body fat concentration and metabolic rate will all depend on your genetics. But does it mean that you can’t do anything about it?
If you plan on building muscles, and you have a skinny frame, this shouldn’t be a concern. There are strategies that you can implement in order to bulk up. Here are eight strategies how skinny individuals could gain muscle mass.

1. Take carbohydrates as pre-workout

Timing of your meals is important. Eating carbohydrates right after workout may not be the best idea. On the other hand, carbohydrate rich meals such as pasta can be considered a good pre-workout meal. What this pre-workout meal does is to spare the protein in your system. Carbohydrates provide ATP to prevent muscle catabolism.
But does it mean that you can’t take other supplements as pre-workout meal? There are other pre-workout supplements that you can take such as BCAAs and CLAs which are known to do wonders in preventing muscle catabolism.

2. Take a lot of protein as post workout meal

After a solid workout, it is crucial that you immediately take your protein rich meal. It can be in form of food and supplements. Whey becomes a great option as a post-workout meal because it gives the body easily absorbable protein and amino acids.
Other than whey, it is also a good idea to focus on having BCAA supplements. Unlike other essential amino acids, there is no need for BCAAs to be processed by the liver. This way, you have readily available essential amino acids ready to be absorbed by the skeletal muscles.
Now, for your food, it is a good call if you can invest on white meat. Chicken breast is a great source of white meat.
Just how much protein should you be consuming if you plan on gaining muscle mass in a day? You need to consume 1.5 gram of protein per gram of bodyweight daily. That simply means that if you want to be 150 pounds, you will need to consume around 225 grams of protein.

3. Sleep at least 8 hours a day

Building muscle mass isn’t just about working out. It also has something to do with the amount of rest that you have made. Why does rest play a huge role in building muscles? According to research, it is during rest when you increase your growth hormones.

4. High intensity low repetition workouts

If your goal is to bulk up, it is highly suggested to perform low repetition high intensity workouts. High repetitions are usually for fat burning purpose. But since you may not have enough body fat to burn for your workouts, high repetition could easily catabolize your muscles.

5. Change your workout every three weeks

Once you are doing your workouts for quite some time, you will notice that things are becoming easier to accomplish. This can be explained by the body’s ability to adapt to every stressful situation that it experiences.
Muscle memory allows the body to exert less effort in completing these workouts. Unfortunately, you are also decreasing the potential results when you keep on doing the same workouts over and over again.

6. Have a rest and cheat day

Working out non-stop to build muscle mass can also be stressful. Fatigue could easily set in, leaving you mentally drained. Make it a habit to rest once a week, and eat whatever it is that you want. The good news for skinny individuals is that they don’t have to worry so much about calories. In fact, they can eat whatever it is that they want to eat during their rest/cheat day.

7. Focus on large muscle groups

In order to get the fastest results, it is a good idea to focus on large muscle groups. Developing large muscle groups allow your skinny frame to have muscles in all the right places. For instance, if you start working your legs, you will notice that it will also affect other parts of the body such as your core.

8. Concentrate on form

Lastly, you want to concentrate on form whenever you are working out. One of the biggest problems of skinny individuals is to not be able to lift as much weights especially in the beginning of their program. Don’t be frustrated if you encounter this kind of problem.
Instead, what you want to focus on is form. Form gives you the maximum range of motion allowing full contraction of your muscles.

Conclusion

Different body frames pose different challenges. For instance, overweight individuals have to deal with the fact that they still need to cut their body fat after bulking up. On the other hand, skinny individuals may find themselves having a difficult time building mass. With these strategies, you will be able to work smart and develop muscles in the right places despite being skinny.

Saturday, April 30, 2016

Creating a UDP Object

UDP Object

You create a UDP object with the udp function. udp does not require the name of the remote host as an input argument. However, if you are using the object to communicate with a specific instrument, you should specify the remote host and the port number.
  Note:   Although UDP is a stateless connection, opening a UDP object with an invalid host name will generate an error.
As described in Configuring Properties During Object Creation, you can also configure property values during object creation, such as the LocalPort property if you will use the object to read data from the instrument.
For example, to create a UDP object associated with the remote host 127.0.0.1, remote port 4012, and local port 3533,
u = udp('127.0.0.1', 4012, 'LocalPort', 3533);
The UDP object u now exists in the MATLAB® workspace. You can display the class of u with the whos command.
whos u
 Name   Size          Bytes Class

 u     1x1           632 udp object

Grand total is 12 elements using 632 bytes
When the UDP object is created, the following properties are assigned values based on the values provided to the upd function. These general purpose properties provide information about the UDP object.

UDP Descriptive Properties
Property NameDescription
NameSpecify a descriptive name for the UDP object.
RemoteHostSpecify the remote host.
RemotePortSpecify the remote host port for the connection.
TypeIndicate the object type.
LocalPortSpecify the local host port, if you are expecting to receive data from the instrument.
You can display the values of these properties for u with the get function.
u.Name
ans = 
  UDP-127.0.0.1
u.RemoteHost
ans = 
  127.0.0.1
u.RemotePort
ans = 
  4012
u.Type
ans = 
  udp
u.LocalPort'
ans = 
  3533

The UDP Object Display

The UDP object provides you with a convenient display that summarizes important configuration and state information. You can invoke the display summary these three ways:
 • Type the UDP object variable name at the command line.
 • Exclude the semicolon when creating a UDP object.
 • Exclude the semicolon when configuring properties using the dot notation.
You can also display summary information via the Workspace browser by right-clicking an instrument object and selecting Display Summary from the context menu.
The display summary for the UDP object u is given below.
UDP Object : UDP-127.0.0.1

Communication Settings 
  RemotePort:     4012
  RemoteHost:     127.0.0.1
  Terminator:     'LF'

Communication State 
  Status:       closed
  RecordStatus:    off

Read/Write State 
  TransferStatus:   idle
  BytesAvailable:   0
  ValuesReceived:   0
  ValuesSent:     0

Communicating Between Two Hosts

This example illustrates how you can use UDP objects to communicate between two dedicated hosts. In this example, you know the names of both hosts and the ports they use for communication with each other. One host has the name doejohn.dhpc, using local port 8844; and the other host is doetom.dhpc, using local port 8866. Note that each host regards the other host's port as the RemotePort:

 1. Create interface objects — Create a UDP object on each host, referencing the other as the remote host.
  On host doejohn.dhpc, create u1. The object constructor specifies the name of the remote host, the remote port on that other host, and the local port to use on the machine where this object is created:
  u1 = udp('doetom.dhpc', 'RemotePort', 8866, 'LocalPort', 8844)
  On host doetom.dhpc, create u2:
  u2 = udp('doejohn.dhpc', 'RemotePort', 8844, 'LocalPort', 8866)
 2. Connect the objects — Open both UDP objects, so that each can communicate with the other host.
  On host doejohn.dhpc, open u1:
  fopen(u1)
  On host doetom.dhpc, open u2:
  fopen(u2)
 3. Write and read data — Communication between the two hosts is now a matter of sending and receiving data. Write a message from doejohn.dhpc to doetom.dhpc.
  On host doejohn.dhpc, write data to the remote host via u1:
  fprintf(u1, 'Ready for data transfer.')
  On host doetom.dhpc, read data coming in from the remote host via u2:
  fscanf(u2)
  ans =
  Ready for data transfer.
 4. Disconnect and clean up — When you no longer need u1 on host doejohn.dhpc, you should disconnect it and remove it from memory and from the MATLAB workspace.
  fclose(u1)
  delete(u1)
  clear u1
  When you no longer need u2, perform a similar cleanup on the host doetom.dhpc.
  fclose(u2)
  delete(u2)
  clear u2
   
   
  reference: mathworks.com
   

Thursday, April 21, 2016

20 History Questions They Refuse To Answer In School

     Traditional educational systems basically teach us that the history of man only dates back to about 8,000 years ago while religious texts date mankind to approximately 6,000 years ago.  It is more than obvious that there a massive push to occlude our true history and origins.

     While you may not agree with some of the questions, please try to view them with an open mind.  As you’ll see, the history we have been taught has been manipulated and obscured from us.

Ask yourself (or others) the following questions and feel free to comment at the end of the article!

     A map drawn on a gazelle skin of an unfrozen Antarctica was found in 1929.  The map was drawn in 1513 by Piri Reis, who had privileged access to the Imperial Library of Constantinople.  Contained within the notes found on the map, Reis stated that he compiled and copied the data from a large number of source maps, some of which dated back to the 4 BC or earlier.  Our history books tell us that Antarctica was discovered by Captain James Cook while crossing the Antarctic Circle on January 17, 1773 with the ships HMS Resolution and Adventure.

     1. How did Reis know of Antarctica several hundred years before Captain James Cook ‘discovered’ it?
The last time Antarctica was not frozen was at least 4,000 BC, so…

     2. Where did the Imperial Library of Constantinople get THEIR information and who is responsible for the initial drawing of that map?
A tiny figurine made of baked-clay was brought up in amongst the debris churned out by a huge drill bit during the drilling of a well in Nampa Idaho in 1889. The object is a one inch long figure with one leg broken off at the knee.

     3. Is it possible that mankind has been here many times LONG BEFORE our recorded past?

     4. How many millennia would it take for an object like this to be buried 300 feet into the ground?
According to darwinism, man evolved from ape.

     5. If man evolved from ape, then where are the missing link(s)?
There are approximately 100 pyramids in China, Indonesia, moslty Asia, Europe and many other which remain hidden under grass and forestry.

     6. There are pyramids on every continent of the world.  Who built them and why were they built?
In Ecuador, one large Jade cup and 12 smaller Jade cups were found. Each of the smaller cups are a little bit different in size, but if you were to fill each one and pour them into the larger one, the contents would exactly fill the larger cup. The large cup has a perfect inlaid star constellation, showing Orion and other stars.
Klaus Dona stated, “inside the big cup it is very, very magnetic and outside the cup nearly nothing. Professional geologists are saying this is impossible because if a stone has metal particles inside the stone, it must be same magnetic from both sides.”

     7. If scientists say that it is impossible to have a very magnetic inside of a jade cup with a non-magnetic outside of the same cup, then who created these vessels and where are they from?
In Illinois a well bit brought up a 200,000 year old bronze coin from a depth of 114 feet just outside Chillicothe, Illinois. According to the Illinois State Geological Survey, the deposits containing the coin are between 200,000 and 400,000 years old.

     8. Long before our state-sponsored recorded history will admit that civilized man was on Earth, what culture made this coin?
More than 350 artifacts were found in Ecuador in an old tunnel system.  One artifact in particular shows the same pyramid with an all-seeing eye at the top of it.  Under a black light, the eye takes on an interesting hue while on the bottom of this artifact, you can see a star map of Orion’s Belt along with writing that is older than any known writing on this planet. According to the research of Klaus Dona, the same writing has been found all over the world, proving that there was a pre-existing GLOBAL civilization that is much older than any Sanskrit writings.

     9. Why do all history classes exclude this information?
We are seeing a continuing theme involving Orion’s Belt.  The pyramids on the Giza Plateau also reflect the exact same alignment as the “3 Kings” of Orion’s Belt.

     10. What visitors came to this planet from Orion’s Belt?

     11. What is the significance of the Orion’s Belt constellation?
Professor Kurt Schildmann, former President of the German Linguistic Association, called this writing “pre-Sanskit” (older than 6,000 years old) and was able to translate the writing as follows:
“The son of the creator comes.”

     12. What is the true meaning of this pyramid and why is this symbol still being used?
In the pre-religious Anunnaki creation myth, Anu had 2 sons, Enki and Enlil.  Enki, also known as Ea (as inEArth) in Sumerian texts, was loving and kind to the genetically modified humans who mined gold for the Anunnaki.

     13. Does “The son of the creator comes” refer to Enki?
The Old and New Testament of the Christian bible clearly shows one vengeful god who kills millions of people while an apparently different god who is all loving.

     14. Does the bible reflect the story of Enlil (Old Testament, malevolent towards humans) and Enki (New Testament, all-loving toward humans)?
In the Old Testament, Genesis 1:26, it states, “Let us make man in our image, after our likeness.”

     15. Who is “us” and “our”?
In 1851 in Dorchester, Massachusetts, a 4-1/2 inch high zinc and silver alloy vase was dynamited out of solid rock 15 feet below the surface.  On the sides were figures of flowers in bouquet arrangements, inlaid with pure silver. The rock out of which it came is estimated to be 100,000 years old.

     16. According to academia, what civilization was capable of this type of art 100,000 years ago?
Over 200 metallic spheres have been found in South Africa and are estimated to be 4,500 million years old.  There are two types of spheres: “one of solid bluish metal with white flecks, and another which is a hollow ball filled with a white spongy center” (Jimison, 1982).

     17. Our recorded history tells us that civilized man has only been here anywhere between 6-8,000 years, so who made these spheres millions of years beforehand?
With the exception of stone and precious metals, virtually everything we own right now would eventually turn to dirt throughout the millennia, including all of our TV’s, cellphones, cars, planes and everything made of plastic.  If by chance, some major catastrophe were to hit our planet, within 100,000 years, just about every hint of civilization would be buried under years of decay.

     18. Is it possible that there are malevolent rulers who have kept us in economic subservience for literally hundreds of thousands of years, if not millions of years?
All religions seem to share similar stories.

     19. Is it possible that this template has been used since the earliest incarnations came to this planet, perhaps billions of years ago?

     20. When will we finally learn to live without being economic slaves to the same system of domination and control?

3 bonus questions for YOU to answer:
Why has our true history been hidden from us? What is the purpose of suppressing such information? How many times have civilizations come and gone from this planet? Leave your comments below!

Credits: Written by Gregg Prescott, M.S., In5D Guest.